Добре дошли

Кремация

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:

1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:

urnwreaths

1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.
6. Фактура за платена ниша (При липса на такава нашите служители правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове).
7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
8. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.

ВАЖНО! Съгласно новоприетата наредба №2/2011г. на МЗ урната с пепелта на покойник може да бъде съхранявана в домашни условия или разпръсната сред природата, като за целта се попълват съответните декларации.